Archieven zijn met een administratieve insteek geordend en beschreven. Gegevens die zich in series documenten zoals akten, correspondentie en notulen bevinden, zijn op dat niveau niet vindbaar. Voor veel archieven zijn daarom nadere toegangen gemaakt, meestal ‘indexen’ genoemd. Lijsten van persoonsnamen, rubrieken en andere onderwerpen zijn daarbij veel voorkomend. Bekende voorbeelden zijn de namen in doopboeken, burgerlijke stand en notariële akten.

Waar vindt u Haagse indexen?

Een groot deel van de papieren indexen staat nog steeds in de kast in de studiezaal. In 2019 is een programma gestart om deze te digitaliseren. Steeds minder indexen en microfiches staan in de kast, steeds meer zijn er digitaal vindbaar. Vaak nog wel als onderdeel van een archief en (nog) niet in het personenoverzicht. ​

0410 index Bedeelden Burgerlijk Armbestuur 1770 1860 bevolkingsregister den haag 0666 index lijst aanwezige tekeningen 1879 1898 (1904)
0666 index lijst aanwezige bouwtekeningen 1879 1906 0335 index Burgerlijke Stand Den Haag, Loosduinen, Veur, Stompwijk, Voorburg en Leidschendam 1811-1970 0377 index doop-, trouw- en begraafboeken
Scans gezinskaarten Den Haag 1913-1939 en Loosduinen 1916-1939 0203 index lidmaten Kerkenraad Hervormde gemeente 1699-1825 0372 scans index Notariële akten 1597-1670
0372 index Notariele akten 1671-1811 0372 index notariele akten 1843 1935 Scans verblijfregisters 1926-1946
0402 index Stamfiches Weeskamer 1482 1856 Scans woningkaarten 1895-1946