< Terug naar archievenoverzicht

Uw zoekacties: Financierings- en beleggingsdienst Den Haag

0984-01 Financierings- en beleggingsdienst Den Haag

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
Bij besluit d.d. 14 maart 1944, no. 129488 afd. F. (Besluitenverzameling 1944, no. 113) stelde de burgemeester - waarnemende de taak van de Gemeenteraad - het "Leeningsfonds der gemeente 's Gravenhage" in. Op gelijke datum werd het fonds aangewezen als tak van dienst overeenkomstig art. 252, eerste lid van de gemeentewet hetgeen wil zeggen dat de bezittingen, schulden, inkomsten, ontvangsten, uitgaven en betalingen van het fonds afgescheiden zijn van de overige bezittingen enz. van de gemeente. De ingangsdatum van deze besluiten was gesteld op 1 januari 1944. De jaarverslagen maken echter melding van de datum 1 januari 1945 als instellingsdatum van het fonds. De directeur die door de burgemeester wordt benoemd, geschorst en ontslagen beheert het fonds.

De instelling van het fonds had vooral ten doel op een eenvoudige wijze en op een centraal punt een overzicht te verkrijgen van de aan de gemeente toebehorende vermogensbestanddelen voorzover zij niet in het kapitaalbezit van een bedrijf of in een afzonderlijk fonds waren ingebracht.

Feitelijk voerde de afdeling Financiën van de gemeentesecretarie de administratie. De directeur van die afdeling was tevens directeur van het fonds.

Per 1 januari 1953 is de naam van het fonds gewijzigd in Financierings- en Beleggingsfonds en per 1 januari 1973 in Financierings- en Beleggingsdienst. Daaraan lag ten grondslag de Algemene Verordening op het beheer van bedrijven en fondsen der gemeente 's-Gravenhage welke verordening per 1 januari 1973 is gewijzigd in Algemene beheersverordening voor de bedrijven 1972.
De opheffing van de functie van Gemeenteontvanger in 1974 en de instelling van de administrateur van de algemene dienst ("Gemeenteontvanger") kreeg in 1982 gevolgen voor de Financierings- en Beleggingsdienst. De beheersverordening takken van dienst en bedrijven 1982 maakte de administrateur van de algemene dienst tevens tot administrateur van de Financierings- en Beleggingsdienst.

Op 1 januari 1986 werden, na daartoe verkregen uitstel van een jaar, ook voor de gemeente Den Haag de nieuwe gemeentelijke comptabiliteitsvoorschriften van kracht. Als gevolg daarvan is de Financierings- en Beleggingsdienst per die datum opgeheven hetgeen zijn beslag kreeg bij raadsbesluit d.d. 6 april 1987, nr. 160. De reden van de opheffing was gelegen in het feit dat de balans volgens het nieuwe model een gedetailleerder inzicht in de gemeentelijke bezittingen geeft dan met de balans van de Financierings- en Beleggingsdienst mogelijk was. Bovendien bevat het nieuwe balansmodel alle bezittingen en schulden, althans voor zover die activa nog een boekwaarde hebben. Hiermede was de voornaamste grond voor het in stand houden van de dienst weggevallen.
Een nevendoelstelling van de dienst was het op eenvoudige wijze omslaan van de rentelasten over de verschillende objecten, waarvan de financiering over de kapitaaldienst liep. Aanvankelijk geschiedde dit in de rekening op basis van de werkelijke uitkomsten van dat dienstjaar. Naderhand is deze - omslachtige - methode verlaten; de omslag van de rente vindt nu plaats op basis van het percentage, dat bij het opstellen van de begroting is vastgesteld. Het verschil, dat ontstaat tussen de werkelijke rentelast en het omgeslagen rentebedrag wordt met het Fonds van de Financierings- en Beleggingsdienst verrekend. De nieuwe comptabiliteitsvoorschriften maken eenzelfde methode van werken met een omslagrente binnen de gemeentebegroting en -rekening mogelijk, zodat ook om die reden de Financierings- en Beleggingsdienst niet behoefde te worden gehandhaafd.

Het archief van de dienst is in 1995 feitelijk geplaatst in het depot van het Haags Gemeentearchief. Het is onvolledig. Uit de periode 1944-1956 zijn nauwelijks stukken bewaard gebleven. Aangenomen mag worden dat gedeelten van het archief verloren zijn gegaan als gevolg van wateroverlast in de kelders van het vroegere stadhuis Burgemeester De Monchyplein die bij het Kantoor van de Gemeenteontvanger in gebruik waren.
Plaatsingslijst

Kenmerken

Datering:
1946-1979
Beschrijving:
Plaatsingslijst van het archief van de Financierings- en beleggingsdienst van de gemeente Den Haag
Omvang in m¹:
0,125
Auteur:
C.H. Fijma
Openbaarheid:
Geheel openbaar
Categorie: