< Terug naar archievenoverzicht

Uw zoekacties: Grootboek van de 's-Gravenhaagse Gemeenteschuld

0889-01 Grootboek van de 's-Gravenhaagse Gemeenteschuld

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
De gemeenteraad besloot in zijn vergadering van 11 september 1916 tot de instelling van een Grootboek der 's-Gravenhaagsche Gemeenteschuld, alsmede tot het vaststellen van een verordening op dat Grootboek (Bijlage no. 987). Het doel hiervan was het verkrijgen van financieringsmiddelen voor investeringen door middel van obligatieleningen waarbij ter wille van de verhandelbaarheid de stukken aan toonder waren gesteld. Teneinde de gemeentelijke obligatieleningen aantrekkelijker te maken voor een deel van de "kleine" geldbeleggers is besloten om aan het beleggend publiek faciliteiten te verschaffen ter zake van de bewaring en betaling van rente en aflossing van Haagse obligaties.
Op 30 juni 1930 (Bijlage no. 295) nam de raad het besluit de regelgeving ter zake van de Grootboeken aan te passen. De Grootboekverordening 1930 stelde de mogelijkheid open chartaal geld van particulieren in ontvangst te nemen en tegen periodiek gepubliceerde rentepercentages als leningen aan de gemeente te administreren, het z.g. Grootboek A.
De in 1931 door wijziging van de gemeentewet geschapen mogelijkheid van een afzonderlijke begroting en rekening van gemeentelijke bedrijven bracht de instelling van de gemeentelijke dienst "Grootboeken der 's-Gravenhaagsche Gemeenteschuld". De bevoegdheden en verantwoordelijkheden ten aanzien van de ontvangsten en betalingen werden ondergebracht bij een andere ambtenaar (i.c. de Directeur van de Grootboeken) dan de Gemeenteontvanger. Dit geschiedde op uitdrukkelijk verzoek van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. De raad stelde bij besluit van 29 juni 1931 (Bijlage no. 393) voorschriften vast ter zake van de ontvangsten en betalingen bij de Grootboeken.
Met het op deze wijze bieden van service aan bezitters van Haagse obligaties bekleedde Den Haag een unieke positie binnen het Nederlandse gemeentewezen. Geen enkele andere gemeente kende iets dergelijks.
Los van het feit of het aangaan van langlopende verplichtingen onderhands (via bemiddeling dan wel direct met een geldgever) dan wel openbaar (door middel van het emitteren van een obligatielening) werd geregeld, had de gemeente bij het aantrekken van vaste financieringsmiddelen de keuze uit een scala van mogelijkheden voor wat betreft looptijden, aflossingsmethodieken e.d. Hoewel de uitgifte van nieuwe obligatieleningen niet werd overwogen, moest op grond van de praktijk in de jaren 1990 en de toenmalige ontwikkelingen van de technieken vastgesteld worden dat de eventuele uitgifte van nieuwe obligatieleningen zeker niet in de vorm van die van de jaren 1950 zou geschieden.
De uitgifte van een moderne obligatielening zal plaats hebben met gebruikmaking van de modernste bancaire faciliteiten, waarbij het meest in het oog springende verschil met vroeger zal zijn de afwezigheid van fysieke (papieren) obligaties en daarbij behorende coupons; vastlegging van rechten en verplichtingen geschiedt langs elektronische weg en de handel vindt volledig giraal plaats. Het vorenstaande in ogenschouw nemend kwamen burgemeester en wethouders tot de conclusie, dat instandhouding van de Grootboeken der 's-Gravenhaagse Gemeenteschuld niet langer noodzakelijk was. Op 12 januari 1995 besloot de Gemeenteraad tot opheffing van de Grootboeken met ingang van 1 januari 1995 (Bijlage nr. 10).
De administratie van de grootboeken is altijd gevoerd bij de afdeling Financiën van de gemeentesecretarie, sinds 1 januari 1991 directie Financiën van de Bestuursdienst. De directeur van die afdeling was tevens directeur van de grootboeken.
Het archief werd in 1995 aangetroffen in een kluisruimte van het in dat jaar ontruimde stadhuis aan het Burgemeester De Monchyplein. Het is vrijwel volledig bewaard gebleven. In 1995 werd het archief feitelijk overgebracht naar de gemeentelijke archiefbewaarplaats. Bij die gelegenheid zijn nog stukken vernietigd die in de plaatsingslijst als "Vernietigde stukken" zijn opgesomd.
De archiefbescheiden zijn openbaar behoudens de stukken vermeld in de inventarisnummers 8, 10-22, 37-43, 46, 47, 50-52, 58-95, 97, 100, 103-1029 en 1031-1033 die op grond van artikel 15 eerste lid onder a van de Archiefwet 1995 eerst openbaar zijn na verloop van 75 jaren na datering van de stukken.

Kenmerken

Datering:
1917-1994
Beschrijving:
Inventaris van het archief van het Grootboek van de 's-Gravenhaagse Gemeenteschuld
Omvang in m¹:
10,625
Auteur:
C.F. Fijma (1996)
Openbaarheid:
Beschrijvingen openbaar, stukken gedeeltelijk openbaar
Categorie: