< Terug naar archievenoverzicht

Uw zoekacties: Gemeentebestuur van Loosduinen

0374-01 Gemeentebestuur van Loosduinen

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
Bij Keizerlijk Decreet van 21 oktober 1811 werden de grenzen van de departementen, arrondissementen, cantons etc. definitief vastgesteld. Dit decreet werd aangevuld met een besluit d.d. 8 december 1811 van de Prefect van de Monden van de Maas, als gevolg waarvan een nieuwe Gemeente Loosduinen werd opgericht. Het grondgebied van deze nieuwe Gemeente omvatte: "Half-Loosduinen", dat wil zeggen het gehucht Eik en Duinen met omgeving, dat vroeger tot Haagambacht behoorde, het dorp Loosduinen alsmede de dorpen Poeldijk en Kwintsheul, voordien tot de Gemeente Monster behorende. Nadat ons land van de Franse overheersing was verlost, werd met ingang van 1 januari 1817 een reglement voor het bestuur ten plattelande ingevoerd, terwijl bij Koninklijk Besluit tevens werd bepaald, dat de dorpen Kwintsheul en Poeldijk weer met de Gemeente Monster zouden worden verenigd.
In de loop des tijds breidde Den Haag zich steeds meer naar het Westen uit. De hogere zandgronden toch leenden zich uitstekend voor bebouwing. Daar de Gemeente 's-Gravenhage bevreesd was in haar uitbreiding door de bestaande grens (langs de Beeklaan) te worden belemmerd, vroeg zij grenswijziging aan. Het resultaat hiervan was, dat een gedeelte van de Gemeente Loosduinen werd geannexeerd, ten gevolge waarvan de nieuwe grens nu liep vanaf het stoomgemaal aan de Korte Laak, vrijwel evenwijdig aan de Leijweg om de begraafplaats Nieuw Eik en Duinen heen naar strandpaal 104. Deze wijziging ging op 1 januari 1903 in. Deze gebiedsuitbreiding van de gemeente 's-Gravenhage bleek op den duur niet voldoende te zijn. Daar echter een nieuwe grensverlegging voor Loosduinen funeste gevolgen kon hebben, werd door de regering tenslotte besloten tot vereniging der beide Gemeenten met ingang van 1 juli 1923. Ten einde de belangen van de Loosduinse bevolking naar behoren te kunnen behartigen, werd een hulpsecretarie ingericht op het voormalige Gemeentehuis.
Het archief van de gemeente Loosduinen omvat dus het tijdvak 1811-1923 juni. In 1912 werd een rubriekenstelsel, het numeralph systeem van L. Fles en Co, voor de ordening van de ingekomen stukken en minuten van uitgaande stukken ingevoerd. Daarbij is de gebruikelijke fout gemaakt oudere stukken in de dossiers op te nemen; door middel van verwijsbriefjes hebben wij de bezwaren daaraan verbonden ondervangen. In 1926 werd een gedeelte van het archief overgebracht naar het Gemeentearchief van 's-Gravenhage en wel de stukken tot 1871. Dit deel werd in 1928 geïnventariseerd door de Conservator van voornoemd archief de heer F.C. van der Meer van Kuffeler. Het gedeelte omvattende het tijdvak 1871 tot 1923, moest nog op de Hulpsecretarie worden gebruikt en kon eerst in 1938 worden overgebracht.
Tengevolge van oorlogsomstandigheden was het pas in 1946 mogelijk de inventarisatie hiervan aan te vangen. In dat jaar namelijk werden door de heer Ph.J. Schouten, die voor het behalen van zijn stage enige maanden als volontair werkzaam was, de ingekomen stukken tussen 1871 en 1923 geordend en beschreven. De heer J. Das, eveneens volontair, zette in de jaren 1950 en 1951 de bewerking van het archief voort, welke in 1957 voltooid werd door de wetenschappelijk assistent A H.C.A. Rijghard. Toch kan het voorbarig zijn nu reeds van een definitieve ordening te spreken. Ongetwijfeld zijn nog aanvullingen te verwachten uit het archief van de hulpsecretarie te Loosduinen en het gemeentearchief van 's-Gravenhage.
Kleine aanvullingen zijn daadwerkelijk verkregen, toegevoegd en beschreven in 1982 (inv.nrs. 2193-2201; afkomstig van de Duinwaterleiding 's-Gravenhage) en een jaar eerder in 1981 (inv.nrs. 2202-2207; deze zijn later bijgevoegd).
Inventaris
14. Archief van de Gemeentelijke Brandstoffencommissie
0374-01 Gemeentebestuur van Loosduinen
1 Inventaris
14.
Archief van de Gemeentelijke Brandstoffencommissie
NB:
Deze commissie werd ingesteld bij besluit van B.& W. van 29 maart 1917.