Beschikbare gegevens in het personenoverzicht

Het Personenoverzicht bevat gegevens uit verschillende bronnen en is vrij toegankelijk voor iedereen. U kunt eenvoudig zoeken op naam, plaats en/of bron. Meer informatie over hoe u zoekt en de verschillende bronnen, vindt u in het bronnenoverzicht.

Uw zoekacties: Oud-archief van de gemeente 's-Gravenhage 1313-1815

0350-01 Oud-archief van de gemeente 's-Gravenhage 1313-1815

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Lijst van afkortingen
A.R.A. = Algemeen Rijksarchief.
Bibl. of Haagse Bibl. = Bibliotheek betreffende de geschiedenis van Den Haag, zich bevindende in het gemeentearchief.
Catal. Pr. = Catalogus van de Historisch-Topografische prentenverzameling.
gekl. = gekleurd (prenten en plattegronden).
gr. form. = groot formaat (prenten en plattegronden).
Handleiding = Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven door Mr. F. Muller Fzn., J.A. Feith en R. Fruin Th. Azn. (1898)
H.R. = Archief der Heerlijkheid Rijswijk.
kl. form. = klein formaat (prenten en plattegronden).
Lo. = Loket (onderdeel der loketkas), zie Inleiding en Toelichting bij de lijsten van plattegronden en prenten.
N.A. = Nieuw Archief (1816-1851).
O.A. = Oud Archief (1313-1815).
O.I.T.B. = Archief van de secretaris als ontvanger van de impost op het trouwen en begraven (in Gemeentelijk archief depôt).
O.N.C.O. = Archief van de secretaris als ontvanger van het ambtgeld, impost op trouwen en begraven, collateraal en ongefundeerde processen.
Pl. gr. = Lijst van plattegronden.
Pr. = Lijst van prenten.
R.A. = Rechterlijk Archief (1538-1811).
R.R.D. = Rekeningen van de Rekenkamer Domeinen (in A.R.A.).
Soc. Arch. = Sociëteits Archief.
V. II. = Verzameling Varia (nr. II) van het N.A. (1816-1851).
V.R.O.A. = Verslagen van 's Rijks oude archieven.
z. gr. form. = zeer groot formaat (prenten en plattegronden).
Z. = zegel.
Woord vooraf
Bijkans negentig jaren is het geleden, dat - het was in 1868 - een gedrukte inventaris van het oud-archief van 's-Gravenhage het licht zag. Deze was toen samengesteld door J.H. Hingman, commies-chartermeester aan het Rijksarchief te 's-Gravenhage. Dat in het tijdsverloop tussen 1868 en heden de inzichten zijn veranderd, de kennis der archivistiek zich heeft verdiept, behoeft geen betoog. Vele en velerlei oorzaken hebben de totstandkoming van een nieuwe inventaris belemmerd en vertraagd, maar daarom stemt het tot des te groter voldoening dat de ordening en inventarisatie van dit voor de Haagse geschiedenis zo bij uitstek belangrijk archief met de verschijning van deze nieuwe inventaris haar afsluiting vindt. Dat de huidige gemeente-archivaris als jong archief-ambtenaar in de periode 1946/1947 de eerste spade voor dit omvangrijke werk mocht steken, in deze wel vaak omgewoelde, doch slecht gecultiveerde bodem, moge zijn bijzondere persoonlijke belangstelling bij de voltooiing van dit werk verklaren; de eer de ordening, inventarisering en het persklaar maken van de inventaris in de periode 1950/1955 grotendeels te hebben verricht en tot een goed einde te hebben gebracht, komt de heer G. 't Hart, commies aan het Gemeente-archief, toe; terecht draagt deze inventaris dan ook zijn naam op de titelpagina.
Moge met de verschijning van deze inventaris het oud-archief van 's-Gravenhage voor alle onderzoekers en belangstellenden beter en gemakkelijker toegankelijk zijn geworden, zowel door een uitvoeriger, als door een meer systematische beschrijving, dan de verschillende voorlopige inventarissen boden. Moge ook de verbeterde toegankelijkheid tot dit oud-archief mettertijd vruchten afwerpen in de vorm van publicaties, welke meer nog dan tot dusverre de merkwaardige geschiedenis doen kennen van deze stad, die - in formele zin - tot 1811 geen "stad" geweest is, doch niettemin in binnen- en buitenland even befaamd als de grootste steden van Holland.
De gemeentearchivaris H.M. Mensonides, hist. drs.
Inleiding
Algemeen
Overzicht der bestuursorganisatie
Geschiedenis van het archief en zijn ordening
Toelichting op de inventaris
Noten
Inventaris